• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
Цех за преработка на кожи, с. Преславен, общ. Стара Загора

 

Възложител: "Чавдар" ООД
Проектант:
     арх. Б. Банов