• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
Складова, търговска и обслужваща база гр. Стара Загора

 

Възложител: „Космополис” ООД
Проектант:
     арх. Р. Русанова; „Респект’93” ООД