• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
Екип Печат Е-мейл

В момента във фирмата работят 14 специалисти, от които:

  • архитекти - 2;
  • строителни инженери - 7;
  • строителни техници - 2.

При необходимост разполагаме с партньори - специалисти по инсталациите с цел покриване на целия спектър на пълното инвестиционно проектиране: вертикална планировка (геодезия), ВиК, ЕЛ, ОВ, технологична част.

ЕКИПЪТ КОНСТРУКТОРИ се състои от:

инж. Ивайло Драганов,
строителен инженер ПГС (конструкции), експерт по проектиране и надзор; н.с. I-ва степен по строителни конструкции; пълна проектантска правоспособност част СК – рег. №02269 – КИИП, технически контрол по част СК – рег. №0040 / 5.08.2004 г – КИИП; трудов стаж - 28 г.

инж. Румен Драганов,
строителен инженер ПГС (конструкции) - експерт по проектиране и информатика; пълна проектантска правоспособност част СК – рег. №02268 – КИИП, технически контрол по част СК – рег. №0041 / 5.08.2004 г – КИИП; трудов стаж - 22 г.

инж. Стефко Драгов,
строителен инженер ПГС (конструкции) - експерт по проектиране и надзор; н.с. II-ра степен по строителни технологии; пълна проектантска правоспособност част СК – рег. №0035 – КИИП, технически контрол по част СК – рег. №0035/20.08.2004 г – КИИП; трудов стаж - 28 г.

инж. Елена Драганова,
строителен инженер ПГС (конструкции) - експерт по проектиране и надзор; пълна проектантска правоспособност част СК – рег. №02270 – КИИП, технически контрол по част СК – рег. №0042 / 5.08.2004 г – КИИП; трудов стаж - 21 г.

инж. Веска Димова Узунова-Кирова,
строителен инженер ПГС (конструкции) - експерт по проектиране и надзор; пълна проектантска правоспособност част СТ – рег. №.2267 – КИИП, технически контрол по част СК – рег. №. 00458 – КИИП; лицензиран оценител на цели предприятия и недвижима собственост; трудов стаж - 28 г.; промяна - на нова работа от 27.12.2011 г.

инж. Вера Димитрова Стратиева,
строителен инженер - магистър -  проектант; ограничена проектнтска правоспособност част СК; трудов стаж - 7 г.

инж. Росен Дечев,
строителен инженер - магистър -  проектант; ограничена проектнтска правоспособност част СК, рег. №11974 - КИИП; трудов стаж - 7 г.

Силвена Бялкова,
строителен техник, технически сътрудник, студент V курс ВСУ “Л. Каравелов”, специалност ССС

Весела Йорданова Николова
строителен техник специалност АС, технически сътрудник, студент IV курс ВСУ "Л. Каравелов", специалност ССС; напуснала

Йорданка Косева,
строителен техник специалност ТС, технически сътрудник; напуснала

Красимира Тодорова Николова,
строителен техник специалност геодезия, фотограметрия и картография, технически сътрудник, студент V курс Технически университет гр. Габрово

инж. Мирослав Атанасов Николов,
строителен инженер - бакалавър,  Строителство на сгради и съоръжения; проектант.

АРХИТЕКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ са дело на:

арх. Росица Богданова Русанова
Пълна проектантска правоспособност част Архитектурна №02462 – КАБ; трудов стаж - 12 г.

арх. Полина Стефкова Димитрова
Ограничена проектантска правоспособност част Архитектурна №03739 - КАБ,  трудов стаж - 4 г.

Яница Георгиева
Строителен техник специалност ТС, архитектурен чертожник; напуснала

ИНТЕРНЕТ САЙТ:

д-р Йордан Атанасов Йорданов,
администратор на интернет сайт www.gotoviproekti.eu и консултант готови проекти

Всички специалисти от “РЕСПЕКТ’93" имат индивидуални застраховки “Професионална отговорност”.

СПЕЦИАЛИСТИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ по други части на инвестиционните проекти са:

арх. Емил Василев – архитект; арх. Милчо Рачев – архитект; арх. Росица Мъглова - архитект ; инж. Танчо Кацаров, н.с. I ст. – конструктор; инж. Светозар Иванов – конструктор; инж. Иванка Пейковска – конструктор; инж. Георги Николов – конструктор; инж. Стоянка Иванова, технолог; инж. Надка Пиперова – геодезист; инж. Слави Калчев – геодезист; инж. Богдан Русанов – геодезист; инж. Тихомир Калчев – геодезист; инж. Тодор Михайлов – ВиК; инж. Николай Манчев – ВиК; инж. Пепа Низоркова – ЕЛ; инж. Христо Василев – ЕЛ; инж. Румен Низорков – ЕЛ; инж. Иван Иванов – ОВК; инж. Минчо Минчев – ОВК; инж. Димо Урумов - геолог ; инж. Христо Христов – геолог