• Complete design of industrial, public and dwelling buildings and facilities
 • Specialization in design ofprefabricated, pre-stressed reinforced concrete steel structures
 • Software development for static calculations and dimensioning of structures
 • Examination and evaluation of building structures
Български (България)English (United Kingdom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически паспорти Print E-mail
There are no translations available.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ на съществуващи сгради

За всички запознати с нормативната база в строителството е видна растящата необходимост от съставяне на технически паспорти на съществуващите сгради, за което има нормативно определени срокове по НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.):

"§ 2. (1) Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г.

(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи, с изключение на строежите по ал. 1, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. от първа категория - до 31 декември 2008 г.;
2. от втора категория - до 31 декември 2010 г.;
3. от трета категория - до 31 декември 2012 г.;
4. от четвърта категория - до 31 декември 2014 г.;5. от пета категория - до 31 декември 2016 г."

Проектантска и консултантска фирма „Респект’93” разви тази актуална част от дейността на лицензираните инженери и архитекти, членове съответно на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) и КАБ (Камара на архитектите в България). Наред със задължителната регистрация на  технически паспорти на строежите, които въвеждаме в експлоатация като фирма, осъществявяща строителен надзор по време на строителството, вече предлагаме нова услуга – съставяне на технически паспорти на съществуващи сгради. Неотдавна след спечелен от нас конкурс съставихме и регистрирахме паспорти на следните съществуващи сгради в град Раднево, област Стара Загора:

 1. Обединена детска градина № 2 -   ул. „Радост” № 4
 2. Обединена детска градина № 6 - ул. „Х.Димитър” / ул. „Тракия” № 6
 3. Детска ясла - ул. „Радост” № 2
 4. Рехабилитационен център - ул. „Минчо Стоянов” №7
 5. Ритуална сграда - ул. „Тачо Даскалов” №1
 6. Художествена галерия -  ул. „Тачо Даскалов” №1
 7. Комплекна сграда – ловен дом, ул. „Болшевишка”
 8. Сграда на Общински пазар
 9. Административна сграда – Общински център за социални грижи, ул. „Магда Петканова”.